LED Aydınlatma
Led Light Solar Ürünler
HABERLER
ARAMA
MAİLLİST

 

Sürdürülebilir Enerji

Sürdürülebilirlik daimi olma yeteneği olarak adlandırılabilir. Ekoloji bilimindeki anlamı ise biyolojik sistemlerin çeşitliliğinin ve üretkenliğinin devamlılığının sağlanmasıdır.

 

Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme yöntemidir. Sürdürülebilir Kalkınma insan ve çevre merkezli olmak üzere iki ana başlık altında değerlendirilmektedir. Doğal çevreninin korunması kadar ekonomik ve sosyal kalkınmanın da birbirinden ayrılmaz parçalar olduğunu kabul etmektedir.

 

Yaşamsal bir girdi olan enerji, özellikle sürdürülebilir kalkınma kapsamında günümüzün en stratejik konuları arasında yer almaktadır. Bunun başlıca nedeni, halihazırda yüzde 90 oranında fosil yakıtlara dayalı olan dünya enerji sisteminin, kaynak yetersizliği ve küresel iklim değişikliği açılarından sürdürülebilir olmamasıdır. Enerjiyi önemli kılan bir diğer neden de düşük karbon ekonomisine geçişin yaşandığı bu günlerde büyük tüketici ülkeler arasında artmakta olan jeopolitik rekabettir. Bu rekabet klasik kaynak mücadelesini hızlandırarak, küresel çapta siyasal ve ekonomik istikrarın bozulmasına neden olabilmektedir.

 

Tükettiğimiz enerjinin yaklaşık dörtte üçünü ithal etmek zorunda olan ülkemizde dışa bağımlılık çok önemli bir sorun olarak enerji güvenliğini tehdit etmektedir. Enerji kaynaklarında dışa bağımlılık, en fazla tükettiğimiz enerji kaynakları olan petrol ve doğal gazda yüzde 90`nın üzerindedir.

 

Enerji sistemimizin bir diğer özelliği de hızlı kalkınmamızın bir sonucu olarak enerji talebinin yüksek olmasıdır. Son 50 yılın ortalaması olarak, birincil enerji talebi artışı yüzde 5, elektrik enerjisi talep artışı ise yüzde 8 oranında gerçekleşmektedir. Kişi başına düşen gayrisafi milli hasıla belirli bir düzeye çıkana kadar enerji talebinin artması beklenmektedir. Dolayısıyla bir yandan yerli üretimi artırma çabaları hızlanırken öte yanda enerji verimliliği ve etkinliği artırılarak, ekonomik kalkınmaya zarar vermeden enerji talebinin düşürülmesi gerekmektedir.

 

Sürdürülebilir enerji gelişiminin karşılaştığı sorunlar ile çözüm yollarında eğitilmiş insan kaynağının önemi büyüktür. Ülkemizde giderek artmakta olan yenilenebilir enerji yatırımları için kalifiye iş gücü ve teknik altyapının önemi de artmaktadır. Sürdürülebilir enerji ve gelişimi ile toplumsal farkındalık için uzmanlaşma ve sivil toplum desteği önemli faktörler olarak görülebilir.

 

Sürdürülebilirlik demek ekonomi, çevre ve toplum açısından gelecek nesillerin yararına hareket etmek olmalıdır. Sürdürülebilirlik kavramı ekonomik başarıyla çevresel faktörleri ve sosyal ilerlemeyi tüm pay sahiplerinin lehine başarılı bir şekilde dengede tutabilmektir. Gerek bölgesel gerekse de küresel problemlerin bir değerlendirilmesi ve çevre dostu sürdürülebilir enerji teknolojileri gündemdeki yerini almaktadır. Ayrıca, ALTERNATİF yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda araştırma ve inovasyon konularına öncelik verilmelidir. İklim değişikli ile enerji verimliliği önceliklerimiz arasında yer almalıdır.

 

Sürdürülebilir gelecek ancak ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik ile mümkün olacaktır. Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik sağlandığı takdirde sürdürülebilir gelişme gerçekleşebilmektedir. Yenilenemeyen enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve doğaya karşı sorumlu davranılması çevresel sürdürülebilirliğin gereksinmelerini oluşturmaktadır. Doğal enerjinin verimli kullanımı sonucu ülke ekonomisinde gelişme gözlenir. Ekonomideki kalkınma sürdürülebilir ekonomi kavramını gerçekçi kılmaktadır. Çevreye duyarlı bir yaklaşımla yaşamanın sonucunda sağlıklı toplumlar oluşur.

 

Başlıca Yenilenebilir Enerji kaynaklarımız; Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi, Jeotermal Enerji, Hidrolik Enerjisi, Biyokütle Enerjisi, Biyodizel, Biyoetanol, Biyogaz…

Derleme : www.solar-academy.com

Ocak 2013